ಕರುಣೆ ತೋರುವುದು

நல்லாற்றாள் நாடி அருளாள்க பல்லாற்றால்
தேரினும் அஃதே துணை.   (242)

ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು; ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ (ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ) ವಿಚಾರ ಮಾಡೀ ನೋಡಿದರೂ ಕರುಣೆಯೇ ಬಾಳಿಗೆ ಆಧಾರ.

ჰინდი (हिन्दी)
सत्-पथ पर चल परख कर, दयाव्रती बन जाय ।
धर्म-विवेचन सकल कर, पाया वही सहाय ॥


ტელუგუ (తెలుగు)
కరుణ కన్న మంచి కానంగ లేమొక్క
టాదరించు మతము లన్ని దాని.


ტამილური (தமிழ்)
நல்ல வழியினாலே ஆராய்ந்து அருளைச் செய்க; பல வழியாக ஆராய்ந்தாலும், அப்படி அருள்செய்தலே உயிருக்கு உறுதுணையாகும்
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ინგლისური (English)
Obtain grace by seeking the path of goodness. That is the aid cited in all paths.

რუსული (Русский)
Следуй стезей добра и будь милосердным Именно в этом ты найдешь освобождение, какие бы науки ты ни постиг