ಮಳೆಯ ಸ್ತುತಿ

பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
இறைவன் அடிசேரா தார்.   (10)

ಎರೆಯುನಡಿ (ದೇವರಪಾದ) ಸೇರಿದವರು ಹುಟ್ಟೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಡಲನ್ನು ದಾಟುವರು ; ಎರೆಯನಡಿ ಸೇರದವರು ಅದನ್ನು ದಾಟಲಾರರು.

ჰინდი (हिन्दी)
भव-सागर विस्तार से, पाते हैं निस्तार ।
ईश-शरण बिन जीव तो, कर नहीं पाये पार ॥


ტელუგუ (తెలుగు)
భవ మహా సముద్ర మవలీల యభవుని
పాద మందుకొన్న వారికెల్ల


ტამილური (தமிழ்)
இறைவனின் திருவடிகளைச் சேர்ந்தவர்களே பிறவிப் பெருங்கடலைக் கடப்பார்கள்; சேராதவர்களால் கடக்க இயலாது
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ინგლისური (English)
The ocean of births can be crossed by none other than Those who reach the feet of the Lord.

რუსული (Русский)
Лишь тс, кто припали к стопам Всевышнего, смогут преодолеть безбрежный океан перерождений.