The Pre-marital love

அணங்குகொல் ஆய்மயில் கொல்லோ கனங்குழை
மாதர்கொல் மாலும்என் நெஞ்சு.   (௲௮௰௧ - 1081)
 

Anangukol Aaimayil Kollo Kananguzhai
Maadharkol MaalumEn Nenju (Transliteration)

aṇaṅkukol āymayil kollō kaṉaṅkuḻai
mātarkol mālum eṉ neñcu. (Transliteration)

A goddess, a rare peahen or a woman Decked with jewels?' My heart is amazed!

நோக்கினாள் நோக்கெதிர் நோக்குதல் தாக்கணங்கு
தானைக்கொண் டன்ன துடைத்து.   (௲௮௰௨ - 1082)
 

Nokkinaal Nokkedhir Nokkudhal Thaakkanangu
Thaanaikkon Tanna Thutaiththu (Transliteration)

nōkkiṉāḷ nōkketir nōkkutal tākkaṇaṅku
tāṉaikkoṇ ṭaṉṉa tuṭaittu. (Transliteration)

She returns my look with looks that strike Like darts of an armed angel.

பண்டறியேன் கூற்றென் பதனை இனியறிந்தேன்
பெண்டகையால் பேரமர்க் கட்டு.   (௲௮௰௩ - 1083)
 

Pantariyen Kootren Padhanai Iniyarindhen
Pentakaiyaal Peramark Kattu (Transliteration)

paṇṭaṟiyēṉ kūṟṟeṉ pataṉai iṉiyaṟintēṉ
peṇṭakaiyāl pēramark kaṭṭu. (Transliteration)

I never knew yama before, but now I realize That it is feminine and has warring eyes.

கண்டார் உயிருண்ணும் தோற்றத்தால் பெண்டகைப்
பேதைக்கு அமர்த்தன கண்.   (௲௮௰௪ - 1084)
 

Kantaar Uyirunnum Thotraththaal Pentakaip
Pedhaikku Amarththana Kan (Transliteration)

kaṇṭār uyiruṇṇum tōṟṟattāl peṇṭakaip
pētaikku amarttaṉa kaṇ. (Transliteration)

She may have that feminine grace But her look sucks life out of men who gaze.

கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல்
நோக்கமிம் மூன்றும் உடைத்து.   (௲௮௰௫ - 1085)
 

Kootramo Kanno Pinaiyo Matavaral
Nokkamim Moondrum Utaiththu (Transliteration)

kūṟṟamō kaṇṇō piṇaiyō maṭavaral
nōkkamim mūṉṟum uṭaittu. (Transliteration)

Is it death's dart, or eye's beams, or fawn's glance? Her look has all these three.

கொடும்புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கஞர்
செய்யல மன்இவள் கண்.   (௲௮௰௬ - 1086)
 

Kotumpuruvam Kotaa Maraippin Natungagnar
Seyyala Manival Kan (Transliteration)

koṭumpuruvam kōṭā maṟaippiṉ naṭuṅkañar
ceyyala maṉivaḷ kaṇ. (Transliteration)

It’s only when her callous eyebrows bend and veil her eyes That my heart’s flutters cease.

கடாஅக் களிற்றின்மேற் கட்படாம் மாதர்
படாஅ முலைமேல் துகில்.   (௲௮௰௭ - 1087)
 

Kataaak Kalitrinmer Katpataam Maadhar
Pataaa Mulaimel Thukil (Transliteration)

kaṭā'ak kaḷiṟṟiṉmēṟ kaṭpaṭām mātar
paṭā'a mulaimēl tukil. (Transliteration)

Like the veil over the face of a rutting elephant Is the vest that veils her buxom breasts.

ஒண்ணுதற் கோஒ உடைந்ததே ஞாட்பினுள்
நண்ணாரும் உட்குமென் பீடு.   (௲௮௰௮ - 1088)
 

Onnudhar Koo Utaindhadhe Gnaatpinul
Nannaarum Utkumen Peetu (Transliteration)

oṇṇutaṟ kō'o uṭaintatē ñāṭpiṉuḷ
naṇṇārum uṭkumeṉ pīṭu. (Transliteration)

Ah, there goes all my might which foes dread in fight, When I face her brows beaming bright!

பிணையேர் மடநோக்கும் நாணும் உடையாட்கு
அணியெவனோ ஏதில தந்து.   (௲௮௰௯ - 1089)
 

Pinaiyer Matanokkum Naanum Utaiyaatku
Aniyevano Edhila Thandhu (Transliteration)

piṇaiyēr maṭanōkkum nāṇum uṭaiyāṭku
aṇiyevaṉō ētila tantu. (Transliteration)

What use are jewels to a damsel Adorned with modesty and meek looks of a hind?

உண்டார்கண் அல்லது அடுநறாக் காமம்போல்
கண்டார் மகிழ்செய்தல் இன்று.   (௲௯௰ - 1090)
 

Untaarkan Alladhu Atunaraak Kaamampol
Kantaar Makizhseydhal Indru (Transliteration)

uṇṭārkaṇ allatu aṭunaṟāk kāmampōl
kaṇṭār makiḻceytal iṉṟu. (Transliteration)

Wine delights only when imbibed, But never at mere look like love!

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: கல்யாணி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
அணங்கு கொல் ஆய்மயில் கொல்லோ
கனங்குழை மாதர் கொல்
மாலும் என் நெஞ்சு காணும் எழில் கொஞ்சும்

அநுபல்லவி:
மணங்கமழ் சோலையில் ஆடவந்தாளோ
மான் தேடுகின்றாளோ நான் காண நின்றாளோ

சரணம்:
கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல்
நோக்கம் இம்மூன்றும் உடைத்தெனும் திருக்குறள்
ஏற்ற கொடும்புருவம் கோடா மறைப்பின்
என்னை வருத்தும் துன்பம் இல்லையென்றே உரைப்பன்

நண்ணாரும் போர்க்களத்தில் எனைக்கண்டால் அஞ்சும் வீரம்
ஒண்ணுதற்கோ உடைந்த விந்தையைக் கேளும்
உண்டாரையே மயக்கும் கள்ளல்ல இவள் காமம்
கண்டாலும் இன்பம் தரும் காவியத் தேனூறும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22