मूढ़ता

பேதைமை என்பதொன்று யாதெனின் ஏதங்கொண்டு
ஊதியம் போக விடல்.   (௮௱௩௰௧ - 831)
 

किसको कहना मूढ़ता, जो है दारुण दाग ।
हानिप्रद को ग्रहण कर, लाभप्रद का त्याग ॥ (८३१)

பேதைமையுள் எல்லாம் பேதைமை காதன்மை
கையல்ல தன்கட் செயல்.   (௮௱௩௰௨ - 832)
 

परम मूढ़ता मूढ़ में, जानो उसे प्रसिद्ध ।
उन सब में आसक्ति हो, जो हैं कर्म निषिद्ध ॥ (८३२)

நாணாமை நாடாமை நாரின்மை யாதொன்றும்
பேணாமை பேதை தொழில்.   (௮௱௩௰௩ - 833)
 

निर्दयता, निर्लज्जता, निर्विचार का भाव ।
पोषण भी नहिं पोष्य का, ये हैं मूढ़ स्वभाव ॥ (८३३)

ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்குரைத்தும் தானடங்காப்
பேதையின் பேதையார் இல்.   (௮௱௩௰௪ - 834)
 

शास्त्रों का कर अध्यपन, अर्थ जानते गूढ़ ।
शिक्षक भी, पर नहिं वशी, उनसे बडा न मूढ़ ॥ (८३४)

ஒருமைச் செயலாற்றும் பேதை எழுமையும்
தான்புக் கழுந்தும் அளறு.   (௮௱௩௰௫ - 835)
 

सात जन्म जो यातना, मिले नरक के गर्त्त ।
मूढ़ एक ही में बना, लेने में सुसमर्थ ॥ (८३५)

பொய்படும் ஒன்றோ புனைபூணும் கையறியாப்
பேதை வினைமேற் கொளின்.   (௮௱௩௰௬ - 836)
 

प्रविधि-ज्ञान बिन मूढ़ यदि, शुरू करेगा काम ।
वह पहनेगा हथकड़ी, बिगड़ेगा ही काम ॥ (८३६)

ஏதிலார் ஆரத் தமர்பசிப்பர் பேதை
பெருஞ்செல்வம் உற்றக் கடை.   (௮௱௩௰௭ - 837)
 

जम जाये तो प्रचुर धन, अगर मूढ़ के पास ।
भोग करेंगे अन्य जन, परिजन तो उपवास ॥ (८३७)

மையல் ஒருவன் களித்தற்றால் பேதைதன்
கையொன்று உடைமை பெறின்.   (௮௱௩௰௮ - 838)
 

लगना है संपत्ति का, एक मूढ़ के हस्त ।
पागल का होना यथा, ताड़ी पी कर मस्त ॥ (८३८)

பெரிதினிது பேதையார் கேண்மை பிரிவின்கண்
பீழை தருவதொன் றில்.   (௮௱௩௰௯ - 839)
 

पीड़ा तो देती नहीं, जब होती है भंग ।
सो मूढ़ों की मित्रता, है अति मधुर प्रसंग ॥ (८३९)

கழாஅக்கால் பள்ளியுள் வைத்தற்றால் சான்றோர்
குழாஅத்துப் பேதை புகல்.   (௮௱௪௰ - 840)
 

सुधी-सभा में मूढ़ का, घुसना है यों, ख़ैर ।
ज्यों रखना धोये बिना, स्वच्छ सेज पर पैर ॥ (८४०)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: பந்துவராளி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
பிறப்பில் சிறப்பில்லாத பேதைமையே - உன்னைப்
பெற்றவர் பெற்றபயன் ஏதொன்றுமே இல்லையே

அநுபல்லவி:
வரப்பில் நடக்க மாட்டாய் வழியில் குழி வெட்டுவாய்
வாழ்க்கையில் ஊதியமே வாராமலே விடுத்தாய்

சரணம்:
பித்துப் பிடித்தாய் மேலும் களித்து நிலை குலைந்தாய்
பெரும் பழிக்கும் நாணாமல் பேய் போலவே அலைந்தாய்
சத்தான உண்மை அன்பும் தழுவாமலே கைவிட்டாய்
சான்றோர் அவையுள் புகும் தகுதியுமின்றிக் கெட்டாய்

"ஏதிலார் ஆரத்தமர் பசித்தே இருப்பார்
பேதை பெரும் செல்வம் உற்றக் கடை" யாகவே
ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்குரைத்தும் தானடங்காப்
பேதையில் பேதையாம் நின் பிரிவே பெரிதினிதாம்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22