प्रेम- प्रशंसा

பாலொடு தேன்கலந் தற்றே பணிமொழி
வாலெயிறு ஊறிய நீர்.   (௲௱௨௰௧ - 1121)
 

मधुर भाषिणी सुतुनु का, सित रद निःसृत नीर ।
यों लगता है मधुर वह, ज्यों मधु-मिश्रित क्षीर ॥ (११२१)

உடம்பொடு உயிரிடை என்னமற் றன்ன
மடந்தையொடு எம்மிடை நட்பு.   (௲௱௨௰௨ - 1122)
 

जैसा देही देह का, होता है सम्बन्ध ।
वैसा मेरे, नारि के, बीच रहा सम्बन्ध ॥ (११२२)

கருமணியிற் பாவாய்நீ போதாயாம் வீழும்
திருநுதற்கு இல்லை இடம்.   (௲௱௨௰௩ - 1123)
 

पुतली में पुतली अरी, हट जाओ यह जान ।
मेरी ललित ललाटयुत, प्यारी को नहिं स्थान ॥ (११२३)

வாழ்தல் உயிர்க்கன்னள் ஆயிழை சாதல்
அதற்கன்னள் நீங்கும் இடத்து.   (௲௱௨௰௪ - 1124)
 

जीना सम है प्राण हित, बाला, जब संयोग ।
मरना सम उसके लिये, होता अगर वियोग ॥ (११२४)

உள்ளுவன் மன்யான் மறப்பின் மறப்பறியேன்
ஒள்ளமர்க் கண்ணாள் குணம்.   (௲௱௨௰௫ - 1125)
 

लड़ते दृग युत बाल के, गुण यदि जाऊँ भूल ।
तब तो कर सकता स्मरण, पर जाता नहिं भूल ॥ (११२५)

கண்ணுள்ளின் போகார் இமைப்பின் பருகுவரா
நுண்ணியர்எம் காத லவர்.   (௲௱௨௰௬ - 1126)
 

दृग में से निकलें नहीं, मेरे सुभग सुजान ।
झपकी लूँ तो हो न दुख, वे हैं सूक्ष्म प्राण ॥ (११२६)

கண்ணுள்ளார் காத லவராகக் கண்ணும்
எழுதேம் கரப்பாக்கு அறிந்து.   (௲௱௨௰௭ - 1127)
 

यों विचार कर नयन में, करते वास सुजान ।
नहीं आंजतीं हम नयन, छिप जायेंगे जान ॥ (११२७)

நெஞ்சத்தார் காத லவராக வெய்துண்டல்
அஞ்சுதும் வேபாக் கறிந்து.   (௲௱௨௰௮ - 1128)
 

यों विचार कर हृदय में, करते वास सुजान ।
खाने से डर है गरम, जल जायेंगे जान ॥ (११२८)

இமைப்பின் கரப்பாக்கு அறிவல் அனைத்திற்கே
ஏதிலர் என்னும்இவ் வூர்.   (௲௱௨௰௯ - 1129)
 

झपकी लूँ तो ज्ञात है, होंगे नाथ विलीन ।
पर इससे पुरजन उन्हें, कहते प्रेम विहीन ॥ (११२९)

உவந்துறைவர் உள்ளத்துள் என்றும் இகந்துறைவர்
ஏதிலர் என்னும்இவ் வூர்.   (௲௱௩௰ - 1130)
 

यद्यपि दिल में प्रिय सदा, रहे मज़े में लीन ।
पुरजन कहते तज चले, कहते प्रेम विहीन ॥ (११३०)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: இந்துஸ்தான்பியாக்  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
பாலோடு தேன் கலந்தற்றே
பணிமொழி வாலெயிறு ஊறிய நீர் எனக்கு

அநுபல்லவி:
வேலோடு வேலாக மின்னிப் பொருதும் கண்ணாள்
மேலானதாம் காதல் சிறப்புரை தரும் பெண்ணாள்

சரணம்:
இறக்கவும் அவளே இருக்கவும் அவளே
என்னுயிர் என்கண் என்பதும் அவளே
மறக்க முடியாத மாதர்குல மாணிக்கம்
மனக் கோயிலில் நிறைவாள்
மணக் கோலமே விழைவாள்

சூடான பால் எனினும் பருகிட அஞ்சுவாள்
சுடுமோ தன் நெஞ்சத்தாரை என்றுமே கொஞ்சுவாள்
மூடாள் கண்ணிமையும் தேடாள் எழுதும் மையும
முறையாகும் என் வரைவு - நிறைவாக நோன்பும் கொள்வாள்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22