सौंदर्य- वर्णन

நன்னீரை வாழி அனிச்சமே நின்னினும்
மென்னீரள் யாம்வீழ் பவள்.   (௲௱௰௧ - 1111)
 

रे अनिच्च तू धन्य है, तू है कोमल प्राण ।
मेरी जो है प्रियतमा, तुझसे मृदुतर जान ॥ (११११)

மலர்காணின் மையாத்தி நெஞ்சே இவள்கண்
பலர்காணும் பூவொக்கும் என்று.   (௲௱௰௨ - 1112)
 

बहु-जन-दृष्ट सुमन सदृश, इसके दृग को मान ।
रे मन यदि देखो सुमन, तुम हो भ्रमित अजान ॥ (१११२)

முறிமேனி முத்தம் முறுவல் வெறிநாற்றம்
வேலுண்கண் வேய்த்தோ ளவட்கு.   (௲௱௰௩ - 1113)
 

पल्लव तन, मोती रदन, प्राकृत गंध सुगंध ।
भाला कजरारा नयन, जिसके बाँस-स्कंध ॥ (१११३)

காணின் குவளை கவிழ்ந்து நிலன்நோக்கும்
மாணிழை கண்ணொவ்வேம் என்று.   (௲௱௰௪ - 1114)
 

कुवलय दल यदि देखता, सोच झुका कर सीस ।
इसके दृग सम हम नहीं, होती उसको खीस ॥ (१११४)

அனிச்சப்பூக் கால்களையாள் பெய்தாள் நுகப்பிற்கு
நல்ல படாஅ பறை.   (௲௱௰௫ - 1115)
 

धारण किया अनिच्च को, बिना निकाले वृन्त ।
इसकी कटि हिन ना बजे, मंगल बाजा-वृन्द ॥ (१११५)

மதியும் மடந்தை முகனும் அறியா
பதியின் கலங்கிய மீன்.   (௲௱௰௬ - 1116)
 

महिला मुख औ’ चन्द्र में, उड्डगण भेद न जान ।
निज कक्षा से छूट कर, होते चलायमान ॥ (१११६)

அறுவாய் நிறைந்த அவிர்மதிக்குப் போல
மறுவுண்டோ மாதர் முகத்து.   (௲௱௰௭ - 1117)
 

क्षय पाकर फिर पूर्ण हो, शोभित रहा मयंक ।
इस नारी के वदन पर, रहता कहाँ कलंक ॥ (१११७)

மாதர் முகம்போல் ஒளிவிட வல்லையேல்
காதலை வாழி மதி.   (௲௱௰௮ - 1118)
 

इस नारी के वदन सम, चमक सके तो चाँद ।
प्रेम-पात्र मेरा बने, चिरजीवी रह चाँद ॥ (१११८)

மலரன்ன கண்ணாள் முகமொத்தி யாயின்
பலர்காணத் தோன்றல் மதி.   (௲௱௰௯ - 1119)
 

सुमन-नयन युत वदन सम, यदि होने की चाह ।
सबके सम्मुख चन्द्र तू चमक न बेपरवाह ॥ (१११९)

அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியும் மாதர்
அடிக்கு நெருஞ்சிப் பழம்.   (௲௱௨௰ - 1120)
 

मृदु अनिच्च का फूल औ’, हंसी का मृदु तूल ।
बाला के मृदु पाद हित, रहे गोखरू शूल ॥ (११२०)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: கரகரப்பிரியா  |  Tala: ரூபகம்
பல்லவி:
நன்னீரை வாழி அனிச்சமே!
நின்னினும் மென்னீரள் யாம் வீழ்பவள்

அநுபல்லவி:
பன்னீரோ! சந்தனமோ! பரிமளமலரோ!
பாவையிவளின் தளிர் மேனியில்
பயிலுமியல்பில் படிந்துள்ள மணம்

சரணம்:
மைதீட்டிய கண்களிரண்டும் கூர்வடிவேலோ
மதுர இதழின் முறுவல் காணின் மாதுளை முத்தோ
மெய்தீட்டிய வண்ணம் புனைந்த வேயுறு தோளோ
மெல்லிடை மணிமேகலை யொடும்
நல்லிசை பதச் சிலம்பும் ஒலிக்கும்

நிலவே நீ மாதர்முகம் போல் ஒளி தருவாயேல்
நீயும் எனது காதல் உலகில் நெடிது வாழ்கவே
பலராலும் பார்க்கும் மலரும் பருவ நிலாவும்
பாங்கியே அவள் பாங்கில் வருமோ
பண்பும்தான் பெறுமோ
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22