क्रूर शासन

கொலைமேற்கொண் டாரிற் கொடிதே அலைமேற்கொண்டு
அல்லவை செய்தொழுகும் வேந்து.   (௫௱௫௰௧ - 551)
 

हत्यारे से भी अधिक, वह राजा है क्रूर ।
जो जन को हैरान कर, करे पाप भरपूर ॥ (५५१)

வேலொடு நின்றான் இடுவென் றதுபோலும்
கோலொடு நின்றான் இரவு.   (௫௱௫௰௨ - 552)
 

भाला ले कर हो खड़े, डाकू की ज्यों माँग ।
राजदण्डयुत की रही, त्यों भिक्षा की माँग ॥ (५५२)

நாடொறும் நாடி முறைசெய்யா மன்னவன்
நாடொறும் நாடு கெடும்.   (௫௱௫௰௩ - 553)
 

दिन दिन नीति विचार कर, नृप न करे यदि राज ।
ह्रासोन्मुख होता रहे, दिन दिन उसका राज ॥ (५५३)

கூழுங் குடியும் ஒருங்கிழக்கும் கோல்கோடிச்
சூழாது செய்யும் அரசு.   (௫௱௫௰௪ - 554)
 

नीतिहीन शासन करे, बिन सोचे नरनाथ ।
तो वह प्रजा व वित्त को, खो बैठे इक साथ ॥ (५५४)

அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுதகண் ணீரன்றே
செல்வத்தைத் தேய்க்கும் படை.   (௫௱௫௰௫ - 555)
 

उतपीड़ित जन रो पड़े, जब वेदना अपार ।
श्री का नाशक शास्त्र है, क्या न नेत्र-जल-धार ॥ (५५५)

மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை அஃதின்றேல்
மன்னாவாம் மன்னர்க் கொளி.   (௫௱௫௰௬ - 556)
 

नीतिपूर्ण शासन रखे, नृप का वश चिरकाल ।
नीति न हो तो, भूप का, यश न रहे सब काल ॥ (५५६)

துளியின்மை ஞாலத்திற்கு எற்றற்றே வேந்தன்
அளியின்மை வாழும் உயிர்க்கு.   (௫௱௫௰௭ - 557)
 

अनावृष्टि से दुःख जो, पाती भूमि अतीव ।
दयावृष्टि बिन भूप की, पाते हैं सब जिव ॥ (५५७)

இன்மையின் இன்னாது உடைமை முறைசெய்யா
மன்னவன் கோற்கீழ்ப் படின்.   (௫௱௫௰௮ - 558)
 

अति दुःखद है सधनता, रहने से धनहीन ।
यदि अन्यायी राज के, रहना पड़े अधीन ॥ (५५८)

முறைகோடி மன்னவன் செய்யின் உறைகோடி
ஒல்லாது வானம் பெயல்.   (௫௱௫௰௯ - 559)
 

यदि राजा शासन करे, राजधर्म से चूक ।
पानी बरसेगा नहीं, ऋतु में बादल चूक ॥ (५५९)

ஆபயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல்மறப்பர்
காவலன் காவான் எனின்.   (௫௱௬௰ - 560)
 

षटकर्मी को स्मृति नहीं, दूध न देगी गाय ।
यदि जन-रक्षक भूप से, रक्षा की नहिं जाय ॥ (५६०)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: சுருட்டி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
கொடுங்கோன்மை வேண்டாம் ஐயா - என்றும்
குடிகளைத் தாங்கும் முறை
கற்றதே இல்லையா

அநுபல்லவி:
கொடுங் கோன்மை செங் கோன்மையின்
எதிராகும் அல்லவோ
கடும்புலி வாழும் காட்டுப்
புதர் என்பதும் சொல்லவோ

சரணம்:
வேலொடு நின்றன் இடு வென்றது போலும்
கோலொடு நின்றான் கொடும் இரவதனாலும்
பாலொடு மழையின்றிப் பண்ணைகள் தீயும்
நூலொடு தொழில் எல்லாம் நொந்துயிர் மாயும்

அல்லற் பட்டாற்றாது அழுத கண்ணீரன்றே
செல்வத்தைத் தேய்க்கும் படையாய் வரும் திரண்டே
அல்லவை நீக்கி மக்களாட்சியைக் காண்பீர் இன்றே
அறிவுறும் திருக்குறள் அன்பு வழியில் நின்றே
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22