கயமை

நன்றறி வாரிற் கயவர் திருவுடையர்
நெஞ்சத்து அவலம் இலர்.   (1072)

தமக்கு உறுதியானவை இவை என்று அறிவாரை விட, அவை அறியாத கீழ்மக்கள் நன்மையுடையவர்; அவர் போல, இவர் தம் நெஞ்சத்தில் கவலையில்லாதவர் ஆதலால்
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ஹிந்தி (हिन्दी)
चिन्ता धर्माधर्म की, नहीं हृदय के बीच ।
सो बढ़ कर धर्मज्ञ से, भाग्यवान हैं नीच ॥


தெலுங்கு (తెలుగు)
తెలివిపరులకన్న తెలివి హీనుడె మేలు
దిగులుపడడు గాన దేనికైన.


ஆங்கிலம் (English)
More blessed than the good are the base, For they have no scruples.

உருசிய (Русский)
По сравнению со справедливыми людьми низменные обладают великим счастьем, ибо они не ведают угрызений совести

கன்னடம் (ಕನ್ನಡ)
ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅರಿತವರಿಗಿಂತ ಕೀಳ್ತರದ ಜನರೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುಖಿಗಳು; ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಗೆಗೂ ಕಳವಳವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.