பல முறை தோன்றிய குறளின் தொடக்க சொல் - "நனவினால்"


காமத்துப்பால் / கற்பியல் / கனவுநிலை உரைத்தல் / ௲௨௱௰௩ - 1213
நனவினால் நல்கா தவரைக் கனவினால்
காண்டலின் உண்டென் உயிர்.


காமத்துப்பால் / கற்பியல் / கனவுநிலை உரைத்தல் / ௲௨௱௰௫ - 1215
நனவினால் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவுந்தான்
கண்ட பொழுதே இனிது.


காமத்துப்பால் / கற்பியல் / கனவுநிலை உரைத்தல் / ௲௨௱௰௭ - 1217
நனவினால் நல்காக் கொடியார் கனவனால்
என்எம்மைப் பீழிப் பது.


காமத்துப்பால் / கற்பியல் / கனவுநிலை உரைத்தல் / ௲௨௱௰௯ - 1219
நனவினால் நல்காரை நோவர் கனவினால்
காதலர்க் காணா தவர்.


காமத்துப்பால் / கற்பியல் / கனவுநிலை உரைத்தல் / ௲௨௱௨௰ - 1220
நனவினால் நம்நீத்தார் என்பர் கனவினால்
காணார்கொல் இவ்வூ ரவர்.


பல முறை தோன்றிய
குறள்களில் பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட சொல்
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

குறளின் தொடக்கம்
பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட குறளின் தொடக்க சொல்
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

குறளின் இறுதி
பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட குறளின் இறுதி சொல்
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22