பல முறை தோன்றிய குறளின் தொடக்க சொல் - "ஆற்றின்"


அறத்துப்பால் / இல்லறவியல் / இல்வாழ்க்கை / ௪௰௮ - 48
ஆற்றின் ஒழுக்கி அறனிழுக்கா இல்வாழ்க்கை
நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து.


பொருட்பால் / அரசியல் / தெரிந்து செயல் வகை / ௪௱௬௰௮ - 468
ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர்நின்று
போற்றினும் பொத்துப் படும்.


பொருட்பால் / அரசியல் / வலியறிதல் / ௪௱௭௰௭ - 477
ஆற்றின் அறவறிந்து ஈக அதுபொருள்
போற்றி வழங்கு நெறி.


பொருட்பால் / அமைச்சியல் / அவையறிதல் / ௭௱௰௬ - 716
ஆற்றின் நிலைதளர்ந் தற்றே வியன்புலம்
ஏற்றுணர்வார் முன்னர் இழுக்கு.


பொருட்பால் / அமைச்சியல் / அவை அஞ்சாமை / ௭௱௨௰௫ - 725
ஆற்றின் அளவறிந்து கற்க அவையஞ்சா
மாற்றங் கொடுத்தற் பொருட்டு.


பல முறை தோன்றிய
குறள்களில் பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட சொல்
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

குறளின் தொடக்கம்
பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட குறளின் தொடக்க சொல்
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

குறளின் இறுதி
பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட குறளின் இறுதி சொல்
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22