புலியூர்க் கேசிகன்

பெயர்: புலியூர்க் கேசிகன்
வாழ்நாள்: 1923-10-16 - 1992-04-17

புத்தகங்கள்:
  • திருக்குறள் - புதிய உரை - பூம்புகார் பதிப்பகம் - 1986