සිරිගීය

பெயர்: සිරිගීය (1964)
மொழி: சிங்களம்
ஆசிரியர்: