ශ්‍රී ලම්කා සාහිත්ය මණ්ඩලය

பெயர்: ශ්‍රී ලම්කා සාහිත්ය මණ්ඩලය

புத்தகங்கள்:
  • සිරිගීය - සිරිගීය - 1964