இறைமாட்சி

கொடையளி செங்கோல் குடியோம்பல் நான்கும்
உடையானாம் வேந்தர்க் கொளி.   (390)

கொடையும், இரக்க குணமும், செங்கோன்மையும், குடி காத்தலும் என்னும் நான்கையும் சிறப்பாகப் பெற்றவன் வேந்தர்க்கு எல்லாம் ஒளிவிளக்கு ஆவான்
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ஹிந்தி (हिन्दी)
प्रजा-सुरक्षण प्रिय वचन, तथा सुशासन दान ।
इन चारों से पूर्ण नृप, महीप-दीप समान ॥


சமஸ்கிருதம் (संस्कृतम्)
दानं दया दण्डनीति: दीनरक्षेति सद्‌गुणै: ।
चतुर्भि: सङ्गतो भूपो दीपवत् स्यान्महीक्षिताम् ॥


ஆங்கிலம் (English)
Kotaiyali Sengol Kutiyompal Naankum
Utaiyaanaam Vendhark Koli
— (Transliteration)


ஆங்கிலம் (English)
koṭaiyaḷi ceṅkōl kuṭiyōmpal nāṉkum
uṭaiyāṉām vēntark koḷi.
— (Transliteration)


ஆங்கிலம் (English)
A light among kings is he who has these four: Grace, bounty, justice and concern.

உருசிய (Русский)
Великий среди повелителей тот, кто в полной мере обладает четырьмя качествами — великодушием, милосердием, справедливостью и искренней заботой о подданных

கன்னடம் (ಕನ್ನಡ)
ಕೊಡುವಿಕೆ (ದಾನ), ಅನುಗ್ರಹ, ಸಮನ್ಯಾಯ, ಆಶ್ರಿತ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ಈ ನಾಲ್ಕು (ಗುಣಗಳನ್ನು) ಉಳ್ಳ ಅರಸನು ಅರಸರಿಗೆಲ್ಲಾ ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಇರುವನು.

அரபு (العَرَبِيَّة)
إنه لضياء بين الملوك الذى هو متصف لصفات الجود والكرامة والعدل ويحكم عليهم بكل عناية ومحبة


சீனம் (汉语)
王者若能慷慨, 慈祥, 正義而愛民, 乃爲明君.
— 程曦 (古臘箴言)


சிங்களம் (සිංහල)
දීමත් දයාවත්  - උදු පාලනය සමඟින් දන රැකූම සිව්ගූණ  - පිරුණු නරනිඳු ලොවට පහනකි