கடவுள் வாழ்த்து

பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க
நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்.   (6)

ஐம்பொறி வழியாக எழுகின்ற ஆசைகளை அவித்தவனின் பொய்ம்மை இல்லாத ஒழுக்க நெறியில் நின்றவரே நிலையான வாழ்வினர் ஆவர்
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ஹிந்தி (हिन्दी)
पंचेन्द्रिय-निग्रह किये, प्रभु का किया विधान ।
धर्म-पंथ के पथिक जो, हों चिर आयुष्मान ॥


தெலுங்கு (తెలుగు)
ఇంద్రియమ్ము లణచి యింద్రియాతీతుని
సత్య మార్గమరయ నిత్యసుఖము


ஆங்கிலம் (English)
Long life is theirs who tread the path of Him Who conquered the five senses.

உருசிய (Русский)
Следующие неоскверненной стезей Всевышнего, на которой отброшены желания,,ождаемые пятью чувствами, отказавшиеся от лжи — обретут долгую жизнь.**

கன்னடம் (ಕನ್ನಡ)
ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದವನು ಭಗವಂತ. ಅವನ ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದ ನೇರವಾದ ಋಜುಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು ನಿಡುಬಾಳನ್ನು ನಡೆಸುವರು.