கடவுள் வாழ்த்து

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு.   (1)

அகர ஒலியே எல்லா எழுத்துகளுக்கும் முதல்; அதுபோல், ஆதிபகவன் உலகிலுள்ள உயிர்கள் எல்லாவற்றிற்கும் முதல்வனாக இருக்கின்றான்.
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ஹிந்தி (हिन्दी)
अक्षर सबके आदि में, है अकार का स्थान ।
अखिल लोक का आदि तो, रहा आदि भगवान ॥


தெலுங்கு (తెలుగు)
అచ్చుమూలమైన దక్షరంబుల కెల్ల
వేద వేద్యు డాది విశ్వమునకు


ஆங்கிலம் (English)
With alpha begins all alphabets; And the world with the first Bagavan.

உருசிய (Русский)
Как буква “а” есть первая среди всех букв, так все сущее в этомм мире ведет свое начало от Адибхагавана — Изначально Сущего.

கன்னடம் (ಕನ್ನಡ)
ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಕಾರವೇ ಮೊದಲು, ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಮೊದಲು ಆದಿ ಭಗವನ್