O długotrwałej przyjaźni

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: பூரி கல்யாணி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
பழைமையைக் கைவிடலாமா - நட்பின்
பழைமையைக் கைவிடலாமா
பகைவரும் பாராட்டும் பண்பதும் கெடலாமா

அநுபல்லவி:
பழைமை என்றுரைப்பதே யாதெனின் யாதும்
கிழமையைக் கீழ்ந்திடாத நட்பென ஓதும்

சரணம்:
தொழிலுக்குத் துணையாகத் தோன்றி வளர்ந்த நட்பு
துன்பத்திலும் தமக்குத் தோழமைப் பூணும் நட்பு
"அழிவந்த செய்யினும் அன்பறார் அன்பின்
வழிவந்த கேண்மையவர்" என்னும் குறள் பண்பின்
Rozdział popularny

Popularna para

Powtarzające się słowo w parach
Najczęściej powtarzane słowo w Thirukkural.
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Powtórzone słowo w parze Zaczynając od nowa
Najpopularniejsze pierwsze słowo w "Parach".
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Powtórzone słowo w koñcu kończ¹cym zwi¹zek
Najpopularniejsze słowo "Ostatnie słowo w parach".
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22