திருக்குறள் இசைமலர்

Nazwa: திருக்குறள் இசைமலர் (1976)
Język: Tâmil
Autor: (P. A. Muthukrishnan)
Wydawca: வானதி பதிப்பகம்

திருக்குறள்