திருக்குறள் உவமைகள்

Nazwa: திருக்குறள் உவமைகள் (1990)
Język: Tâmil
Autor: