ශ්‍රී ලම්කා සාහිත්ය මණ්ඩලය

Nazwa: ශ්‍රී ලම්කා සාහිත්ය මණ්ඩලය

Książki:
  • සිරිගීය - සිරිගීය - 1964