ස්තූතිය

Thirukkural.net යනු පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකුගේ උත්සාහයේ සහ දායකත්වයේ ප්‍රතිපලයක් වේ. මෙම කටයුත්ත සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ඉමහත් රුකුලක් වූ සියළු දෙනා හට අපගේ ස්තූතිය හිමි වේ. ප්‍රධාන වශයෙන් දායකත්වය සැපයූ කිහිපදෙනෙකු අප පහත ලැයිස්තු ගතැහැ කර තිබේ. මෙම සිහිනය සැබෑ කරගැනීම සඳහා ඍජුවම සහ වක්‍රව දායක වූ සියළු දෙනා හට අපගේ ස්තූතිය හිමි වේ.

Sureshbabu Soundararajan
Asokan AMS
Karthikeyan Ganesan
Arulkumar Sivasamy
Sharad Singh
Yevgeniy Kelman

Ila.Sundaram - අකුරු
azhagi.com
Ashraf N.V.K.


காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும்
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது.
-திருவள்ளுவர்

ஈயென இரத்தல் இழிந்தன்று; அதனெதிர்
ஈயேன் என்றல் அதனினும் இழிந்தன்று;
கொள்ளெனக் கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று; அதனெதிர்
கொள்ளேன் என்றல் அதனினும் உயர்ந்தன்று;
-புறநானூறு


අපගේ අනුග්‍රාහකයන් සහ සහකරුවන්: