Notis Penafian

Maklumat yang terkandung dalam laman web ini hanya untuk tujuan rujukan umum sahaja. Ia tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Kami ataupun mana-mana pihak ketiga tidak memberi sebarang jaminan mengenai ketepatan, ketepatan masa, prestasi, kesempurnaan atau kesesuaian maklumat dan informasi yang ditemui atau ditawarkan di laman web ini untuk tujuan tertentu. Anda mengakui bahawa maklumat dan informasi tersebut mungkin mengandungi ketidaktepatan atau kesilapan dan kami secara jelas menolak liabiliti untuk sebarang ketidaktepatan atau kesilapan tersebut setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Walaupun kami berusaha untuk memastikan maklumat sentiasa dikemask kini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan apa-apa jenis, nyata atau tersirat, mengenai kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan berkenaan dengan laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan , atau grafik yang berkaitan yang terkandung di laman web untuk tujuan apa pun. Oleh itu, apa-apa ketergantungan yang anda letakkan pada maklumat tersebut adalah dengan risiko anda sendiri.

Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau kecelakaan termasuk tetapi tanpa had, kehilangan atau kerosakan secara tidak langsung atau sebarang akibat, atau apa-apa kerugian atau kerosakan yang timbul daripada kehilangan data atau keuntungan daripada, atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini .

Melalui laman web ini, anda boleh sambung ke laman web lain yang tidak berada di bawah kawalan thirukkural.net. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas sifat, kandungan dan ketersediaan laman web tersebut. Penyertaan mana-mana pautan tidak semestinya menyiratkan cadangan atau menyokong pandangan yang dinyatakan di dalamnya. Dari laman web kami, anda boleh melawat laman web lain dengan mengikuti hyperlink ke laman-laman tersebut. Walaupun kami berusaha untuk menyediakan pautan kepada laman web yang berguna dan beretika, kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan dan sifat laman web ini dan pautan ke laman web lain tidak menyiratkan cadangan untuk semua kandungan yang terdapat di laman web ini.

Anda juga diingati bahawa apabila anda meninggal laman web kami, tapak lain mungkin mempunyai polisi dan syarat privasi yang berbeza yang berada di luar kawalan kami.

Setiap usaha digunakan untuk memastikan laman web ini sentiasa berjalan lancar. Walau bagaimanapun, thirukkural.net tidak bertanggungjawab untuk atau ke atas, tapak web yang tidak tersedia buat sementara waktu disebabkan oleh isu teknikal di luar kawalan kami atau atau atas pertimbagan kami sendiri.