திருக்குறள் இசைமலர்

Name: திருக்குறள் இசைமலர் (1976)
语言: 泰米尔语
Author: பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (P. A. Muthukrishnan)
Publisher: வானதி பதிப்பகம்