இன்றைய குறள்:
பொருட்பால் > குடியியல் > சான்றாண்மை
சான்றவர் சான்றாண்மை குன்றின் இருநிலந்தான்
தாங்காது மன்னோ பொறை.   (990)

முகப்பு  |  வரலாறு  |  நன்றிகள்  |  செய்தியறை  |  எம்மைப் பற்றி  |  தொடர்பு கொள்ள  |  தனியுரிமைகைதுறப்பு.  © 2014 திருக்குறள்.net.  உருவம் pluggablez.